Deklaracja dostępności

serwisu internetowego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

oraz innych stron prowadzonych przez ŻIH

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja  dostępności dotyczy stron internetowych: serwisu internetowego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, serwisu internetowego Centralnej Biblioteki Judaistycznej, katalogu online Biblioteki ŻIH, księgarni online ŻIH, strony Biuletynu Informacji Publicznej ŻIH oraz strony tickets.jhi.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą (strona www.jhi.pl)

Strona internetowa www.jhi.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opis problemów

Treści niedostępne (strona www.jhi.pl)

 • brak tekstów alternatywnych do części grafik i zdjęć,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Powody wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

 

Status pod względem zgodności z ustawą (strona www.cbj.jhi.pl)

Strona internetowa www.cbj.jhi.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Opis problemów

Treści niedostępne (strona www.cbj.jhi.pl)

 • brak tekstów alternatywnych dla grafik i zdjęć,
 • brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru tekstu,
 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści na stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • brak mapy serwisu.

Powody wyłączenia

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • partner technologiczny nie jest gotowy do przebudowy strony ze względu na obciążenia technologiczne,
 • pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Notatka z analizy możliwości wdrożenia WCAG 2.1 na portalu Centralnej Biblioteki Judaistycznej (cbj.jhi.pl)

Przeprowadzona analiza stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego realizacji wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczących strony internetowej CBJ prowadzonej przez ŻIH przemawia za brakiem możliwości dostosowawczych strony do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy budowie i funkcjonowaniu strony są obecnie technologicznie przestarzałe, a ich aktualizacja do standardów WCAG 2.1 wiązałaby się ze stworzeniem (przepisaniem) kodu strony na nowo, co w konsekwencji powodowałoby poniesienie znaczących, przekraczających planowane wydatki kosztów przez ŻIH. Ponadto partner technologiczny strony NASK z uwagi na obciążenia technologiczne nie jest obecne gotowy do przebudowy strony wedle zmienionych potrzeb.

Również wskazać należy, że przedmiotowa strona postawiona (opublikowana) została przed 23 września 2019 w stanie niezmiennym od roku 2018 i od tego czasu nie ulegała modyfikacji.

Mając to wszystko na uwadze, uznano, że nie mamy obecnie możliwości dostosowania CBJ do standardów WCAG 2.1.

 

Status pod względem zgodności z ustawą (strona library.jhi.pl)

Strona internetowa library.jhi.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opis problemów

Treści niedostępne (strona library.jhi.pl)

 • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
 • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
 • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Serwis posiada pola formularza bez tekstu alternatywnego
 • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem

Powody wyłączenia

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • partner technologiczny nie jest gotowy do przebudowy strony ze względu na obciążenia technologiczne,
 • pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Status pod względem zgodności z ustawą (strona ksiegarnianatlomackiem.pl)

Strona internetowa ksiegarnianatlomackiem.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opis problemów

Treści niedostępne (strona ksiegarnianatlomackiem.pl)

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą nawigacji klawiaturą, w tym nie ma możliwości kupna niektórych książek za pomocą klawiatury (pola wymagające wpisania wartości liczbowej np. cena, ilość, są pułapką klawiaturową - blokują przejście dalej); ponadto nieaktywny jest język i waluta. Nie zawsze widać, gdzie znajduje się aktualnie użytkownik po naciśnięciu „tab”.
 • Nie ma możliwości zaakceptowania regulaminu i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera z poziomu klawiatury, co uniemożliwia założenia konta. Ponadto nie ma możliwości założenia formularza firmowego z poziomu klawiatury.
 • Kliknięcie na Regulamin nie otwiera treści regulaminu.
 • Informacja o błędzie w formularzu zbyt szybko znika i nie wskazuje jednoznacznie na błąd.
 • W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu nie pojawia się informacja sugerująca sposób, w jaki można ponownie wpisać te dane.
 • Przy powiększeniu tekstu do 200% nie można wejść do menu strony ani do wyszukiwania.
 • Dostęp do treści (zawartości) strony nie jest możliwy po zmianie orientacji ekranu.
 • W przypadku formularza, do którego wpisywane są szczególnie ważne dane związane z finansami, informacjami osobowymi lub dotyczące sytuacji prawnej, istnieje mechanizm umożliwiający weryfikację i poprawienie danych przed ich wysłaniem, ale przycisk nie jest dostępny (nie da się do niego przejść przy pomocy klawiatury).
 • Brak możliwości zmiany kontrastów na stronie i co za tym idzie, brak możliwości zmiany koloru linków.
 • W formularzu informacje o błędach podane są głównie za pomocą koloru.
 • Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z poziomu klawiatury (np. język, waluta).
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła w proporcji 4,5:1 jest zachowany w większości miejsc, ale nie we wszystkich obszarach strony.
 • Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu, w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji w stosunku do tła, nie wynosi co najmniej 3:1.
 • Nie jest obecny link „przejdź do treści”.
 • Elementy nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;

Podsumowanie: strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ale brakuje możliwości skorzystania z podstawowej funkcjonalności czyli zakupów.

Powody wyłączenia

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • partner technologiczny nie jest gotowy do przebudowy strony ze względu na obciążenia technologiczne.

 

Status pod względem zgodności z ustawą (strona bip.jhi.pl)

Strona internetowa bip.jhi.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opis problemów

Treści niedostępne (strona bip.jhi.pl)

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne z poziomu klawiatury; nie są dostępne: przycisk zmiany kontrastów, przycisk powiększania czcionki i zmiany języka.
 • Po kliknięciu w link do strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowej zakładki w przeglądarce.
 • Niektóre linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.
 • Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie, ponieważ nie ma dostępu do menu bocznego zawierającego znaczącą większość informacji przy pomocy nawigacji klawiaturą. Pozostaje widoczność strony głównej.
 • Wyróżnienie wizualne linków nie jest utrzymane.
 • Ikona zmiany kontrastów działa jedynie poprzez użycie formy (nie ma żadnego opisu po najechaniu na ikonę zmiany kontrastów).

Powody wyłączenia

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Status pod względem zgodności z ustawą (strona https://tickets.jhi.pl)

Informacja w deklaracji dostępności znajduje się na stronie https://tickets.jhi.pl/cms/deklaracja-dostepnosci.html

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony internetowej lub jej elementu (zgłoszenie niedostępności),
 • zgłosić żądanie udostępnienia konkretnych treści w alternatywny sposób, wygodny dla użytkownika, w związku z niepełnosprawnością.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
 • Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) przy ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa prowadzą dwa wejścia, z czego dla zwiedzających lub gości przeznaczone jest to od strony ul. Tłomackie.

Aby dostać się z poziomu ulicy do drzwi wejściowych należy pokonać schody, co można np. zrobić przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia – schodołazu. Nie ma swobodnego podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz budynku, aby dostać się z poziomu wejścia na poziom holu głównego, także należy pokonać schody. I w tym przypadku można skorzystać ze schodołazu.

W przypadku pokonywania obu poziomów schodów istnieje możliwość asysty pracownika ŻIH.

W holu głównym znajduje się recepcja/informacja. W Instytucie nie ma osobnego obszaru kontroli.

Z tego poziomu można dostać się do pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających lub gości:

 1. sala wystawy stałej, sala wystaw czasowych – wejście schodami lub wjazd dźwigiem osobowym,
 2. księgarnia, czytelnia – ten sam poziom, co hol główny.

Wystawa „Mała Synagoga na Tłomackiem” jest zlokalizowana pomiędzy głównymi poziomami budynku ŻIH. Z tego powodu, osoby poruszające się na wózku, mogą dostać się na tę wystawę częściowo przy pomocy dźwigu (windy) i częściowo przy pomocy schodołazu.

Do powierzchni biurowej wynajmowanej przez ŻIH w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie można dostać się schodami, przy pokonaniu których pomocny będzie schodołaz. Wewnątrz możliwy jest bezproblemowy dostęp do wszystkich przestrzeni przeznaczonych dla gości ŻIH.

ŻIH nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, które mógłby udostępnić zwiedzającym lub gościom. Istnieje możliwość skorzystania z miejsc parkingowych (płatna strefa parkingowa) należących do m.st. Warszawy.

Do budynku i pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających lub gości można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ŻIH nie ma dostępu do pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 

Audiodeskrypcje na wystawie stałej

Na wystawie stałej dostępne są audiodeskrypcje filmów „Poszukiwania”, „Skarb”, „Miasto Tajemnic” i „Dziedzictwo”.

Filmy opowiadają historię powojennych poszukiwań i odnalezienia ukrytego pod ziemią Archiwum Ringelbluma, porządkowania odnalezionego skarbu, wykorzystania świadectw z Archiwum jako dowodów w procesach zbrodniarzy wojennych, a także udostępniania, digitalizacji i konserwacji zbioru w ostatnich latach.

Ponadto na wystawie dostępne są audiodeskrypcje biogramów wszystkich znanych nam z imienia i nazwiska członków Oneg Szabat – twórców Archiwum.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z audiodeskrypcji, prosimy zgłosić zapotrzebowanie na recepcji przed zwiedzaniem wystawy. Opiekunowie wystaw wskażą stanowiska z audiodeskrypcją.

Zachęcamy również do skorzystania z aplikacji Explainit umożliwiającej zwiedzanie wystawy z audioprzewodnikiem. Więcej informacji pod linkiem: https://www.jhi.pl/artykuly/wystawa-stala-czego-nie-moglismy-wykrzyczec-swiatu-zih-przewodnik-explainit,3998

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności (2021 r.)

 

Wytworzenie informacji:
Osoba Anna Majchrowska
Data 2019-09-23
Publikacja:
Osoba Przemysław Batorski
Data 2020-12-08
Aktualizacja:
Osoba Przemysław Batorski
Data 2022-03-18